Jobs in Chaudhry Sugar Mills Ltd Rahim Yar Khan 13 November 2016

Jobs in Chaudhry Sugar Mills Ltd Rahim Yar Khan 13 November 2016.

chaudhry-sugar-mills-ltd-jobs

Security Guard required in Chaudhry Sugar Mills Ltd Rahim Yar Khan.